Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA2014–2020
Sulfur

DeSulfur: Προηγμένα νανοπορώδη υλικά για την αποτελεσματική βαθειά αποθείωση υγρών καυσίμων μέσω διεργασίας προσρόφησης σε ήπιες συνθήκες

Το έργο DeSulfur εστιάζει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση προηγμένων νανοπορωδών υλικών για την απομάκρυνση, μέσω προσρόφησης σε ήπιες συνθήκες, θειούχων ενώσεων από υγρά καύσιμα διυλιστηρίου (ντήζελ, βενζίνη, νάφθα).

Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976).


Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία νέα

Όλα τα νέα
TOP