Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Sulfur

Το έργο

To έργο DeSulfur στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πορωδών προσροφητικών υλικών για μια εναλλακτική τεχνολογία αποθείωσης υγρών καυσίμων, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περαιτέρω ευελιξία και περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με την τρέχουσα πρακτική της υδρογονοαποθείωσης που ακολουθείται στα διυλιστήρια.

Τα υλικά που αναμένεται να αναπτυχθούν στο έργο, θα προσφέρουν τη δυνατότητα αφαίρεσης θειούχων ενώσεων μέσω προσρόφησης ή/και οξείδωσής τους από υγρά καύσιμα διυλιστηρίου σε ήπιες συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος και ατμοσφαιρική πίεση).

Επιμέρους Στόχοι Έργου:

  • Σχεδιασμός & βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων νανοπορωδών υλικών ενεργού άνθρακα, μεσοπορώδων υλικών πυριτίας & μέταλλο-οργανικών στερεών (MOFs, Μetal Organic Frameworks), με στόχο τη μεγιστοποίηση της ροφητικής ικανότητας H/C με ετεροάτομα S, με έμφαση στην εκλεκτική ταχεία προσρόφηση υπο δυναμικές συνθήκες συνεχούς ροής & στην δυνατότητα αναγέννησης των υλικών και ανάκτησης των ενώσεων S.
  • Μερική ή ολική υποκατάσταση της τρέχουσας μεθόδου Hydrodesulfurization (HDS) ή/και η δημιουργία μιας εναλλακτικής βαθιάς αποθείωσης για αποκεντρωμένες εφαρμογές (π.χ. θερμοχημική ατμο-αναμόρφωση υγρών καυσίμων για παραγωγή Η2).
  • Διαμόρφωση σε βέλτιστες τροφοδοσίες για χρήση σε διεργασίες αποκεντρωμένης επεξεργασίας (π.χ. ατμο-αναμόρφωση) προς παραγωγή αναβαθμισμένων ενεργειακών φορέων (π.χ. Η2), που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβαλλοντικά φιλικές & υψηλής απόδοσης διατάξεις παραγωγής ισχύος, όπως τα κελιά καυσίμου για σταθερές & κινητές (π.χ. on-board auxiliary power units) εφαρμογές.

Ποσοτικοί Στόχοι Έργου:

  • Απόδοση υλικών στην αποθείωση (breakthrough capacity) που θα υπερβαίνει την τιμή των 30 l (ml) καυσίμου / kg (g) προσροφητικού υλικού για τιμή-στόχο ολικού περιεχόμενου θείου < 2 ppmw.
  • Δυνατότητα χρήσης του υλικού σε τουλάχιστον 10 κύκλους αποθείωσης-αναγέννησης με συσσωρευμένη μείωση απόδοσης στη διάρκεια των 10 κύκλων που δεν θα υπερβαίνει το 20%.
  • Συνολικό επιπεδοποιημένο κόστος διεργασίας που δε θα υπερβαίνει την τιμή στόχο 10 cent €/λίτρο παραγόμενου αποθειωμένου καυσίμου.

Για την υλοποίηση των παραπάνω Στόχων, το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες Εργασίας:

EE

Τίτλος

Υπευθ. Εταίρος

Διάρκεια

ΕΕ.1

Σχεδιασμός & αξιολόγηση υλικών μέσω προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων

ΠΑΝ.ΚΡ.

Μ1-Μ30

ΕΕ.2

Παραγωγή & χαρακτηρισμός προηγμένων προσροφητικών υλικών

ΠΑΝ.ΚΡ.

Μ1-Μ30

ΕΕ.3

Πειραματική (εργαστηριακή & προ-πιλοτική) αξιολόγηση προσροφητικών υλικών

ΑΠΘ

Μ3-Μ34

ΕΕ.4

Προκαταρκτικός σχεδιασμός ολοκληρωμένης διεργασίας

ΕΚΕΤΑ

Μ18-Μ32

ΕΕ.5

Αξιολόγηση προτεινόμενης τεχνολογίας

ΕΛ.ΠΕ.

Μ30-Μ36

Οι Ενότητες Εργασίας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ως εξής:

TOP