Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo

Επικοινωνία

Συντονιστής, Επιστημονικά Υπεύθυνος & Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου:

Δρ. Γεώργιος Καραγιαννάκης, Κύριος Ερευνητής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμη Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη
gkarag@certh.gr
2310 498 198

TOP