Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA2014–2020

Νέα

16.01.2023 Ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών στο 1st Mediterranean Conference on Porous Materials, 17-19 Μαϊου 2023 22.12.2022 To DeSulfur στα νέα του EKETA 05.12.2022 Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο 2nd International Conference on Pollution Prevention and Clean Technologies (ICPPCT) έλαβε η ομάδα του ΕΚΕΤΑ 15.07.2022 Συνάντηση προόδου 24Μ εταίρων DeSulfur, στο Τμ. Χημείας του Παν. Κρήτης 10.07.2022 Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης εργασίας (Best Poster Award - Royal Society of Chemistry) έλαβε η ομάδα DeSulfur του ΑΠΘ, στο Carbon2022 World Conference 05.06.2022 Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 08.02.2022 Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Journal of Molecular Liquids (impact factor: 6.165!) 01.12.2021 Συνάντηση προόδου 16Μ εταίρων DeSulfur 30.09.2021 Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου DeSulfur στο 5th EU Conference on Green & Sustainable Chemistry (5th EuGSC) 21.07.2021 Παρουσίαση DeSulfur στο site του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ 25.05.2021 SOCRATCES Webinar on Solar Ca-Looping Integration for Thermo-Chemical Energy Storage | 10th of June 13.04.2021 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry (5th EuGSC) 12.04.2021 Συνάντηση προόδου 8Μ εταίρων DeSulfur 05.04.2021 Webinar by Dr. George Froudakis: Designing Novel Nanoporous Materials for Applications in Energy and Environment. From Multi-Scale Modeling to Materials Informatics 14.12.2020 Έναρξη ιστοσελίδας έργου Desulfur 14.10.2020 Εναρκτήρια συνάντηση έργου DeSulfur 30.07.2020 Απόφαση ένταξης έργου DeSulfur
TOP