Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Απόφαση ένταξης έργου DeSulfur

30.07.2020
Απόφαση ένταξης έργου DeSulfur

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο DeSulfur (Τ2ΕΔΚ-01976) εντάσσεται προς χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 3602 (30/7/2020) Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ", της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

Βρείτε την απόφαση ένταξης στα Νέα της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

 

TOP