Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Έναρξη ιστοσελίδας έργου Desulfur

14.12.2020
Έναρξη ιστοσελίδας έργου Desulfur

Η ιστοσελίδα του έργου DeSulfur είναι διαθέσιμη & περιλαμβάνει τις δράσεις και τους σκοπούς του έργου, καθώς και την περιγραφή των εταίρων του.

Μέσα από την ενότητα ΝΕΑ, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις του έργου.

TOP