Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry (5th EuGSC)

13.04.2021
5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry (5th EuGSC)

The Association of Greek Chemists (AGC) and EuChemS /Division of Green and Sustainable Chemistry organise the 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry. The 5th EuGSC is endorsed by the Hellenic Green Chemistry Network and the Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki (DeSulfur project partner).

The 5th EuGSc will be held virtually on 26th – 29th September 2021.

Deadline for abstract submissions: April 30th, 2021.

For more info about the 5th EuGSc & abstract submission click here!

 

TOP