Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Εναρκτήρια συνάντηση έργου DeSulfur

14.10.2020
Εναρκτήρια συνάντηση έργου DeSulfur

Στις 14 Οκτωβρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυκά η Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off Meeting) του έργου DeSulfur.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (Συντονιστής εργου), την συνάντηση παρακολούθησαν απομακρυσμένα εκπρόσωποι των εταίρων οι οποίοι παρουσίασαν την ερευνητική τους ομάδα και τον προγραμματισμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων τους. 

TOP