Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Παρουσίαση DeSulfur στο site του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

21.07.2021
Παρουσίαση DeSulfur στο site του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Το έργο DeSulfur παρουσίαζεται στα "Εργα & Δραστηριότητες" του Συντονιστή εταίρου ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ (https://www.cperi.certh.gr/en/projects-activities).

TOP