Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

05.06.2022
Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

Η ομάδα έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης / Τμ. Χημείας δημοσίευσε σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ενοτήτων Εργασίας 2 και 3 του έργου DeSulfur, στο περιοδικό Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects:

  • Kyriaki Kakamouka, Chrystalla Gavriel, Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Margaritis Kostoglou, Konstantinos S. Triantafyllidis, Eleni A. Deliyanni, “Dynamic/column tests for dibenzothiophene (DBT) removal using chemically functionalized carbons: Exploring the effect of physicochemical features and breakthrough modeling”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 642, 2022, 128597. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.128597.
TOP