Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών στο 1st Mediterranean Conference on Porous Materials, 17-19 Μαϊου 2023

16.01.2023
Ανακοίνωση για την υποβολή εργασιών στο 1st Mediterranean Conference on Porous Materials, 17-19 Μαϊου 2023

Dear colleagues,

We are pleased to inform you that the 1st Mediterranean Conference on Porous Materials will take place in Crete, Greece, May 17-19th 2023 at Aquila Rithymna Beach Hotel (https://rithymnabeach.com/).

The conference aims to bring together scientists, involved in porous materials research ranging from metal-organic frameworks, covalent organic frameworks, and zeolites to porous chalcogenides, carbons, polymers, and organic molecules.

Please, visit the conference website,  https://medpore.eventsadmin.com/Home/Welcome, for abstract submission instructions (Deadline: 31 January 2023), venue, registration, and other important information.

On behalf of the organizers, we are looking forward to welcoming you to Crete and enjoy an excellent scientific programme along with Cretan natural beauty, culture, hospitality, and gastronomy !

Best regards,

Prof. Pantelis Trikalitis (University of Crete)

Prof. Konstantinos Triantafyllidis (Aristotle University of Thessaloniki)

TOP