Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Industrial & Engineering Chemistry Research

19.10.2022
Δημοσίευση της Ομάδας Έργου του ΑΠΘ, στο Industrial & Engineering Chemistry Research

Η ομάδα έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης / Τμ. Χημείας δημοσίευσε σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ενοτήτων Εργασίας 2 και 3 του έργου DeSulfur, στο περιοδικό Industrial & Engineering Chemistry Research:

Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Margaritis Kostoglou, and Konstantinos S. Triantafyllidis, "Modeling the Liquid Fuel Desulfurization Efficiency of Activated Carbons before and after Chemical Treatment: The Competitive Role of Mono- and Diaromatics", Industrial & Engineering Chemistry Research 2022 61 (43), 15933-15947, DOI: 10.1021/acs.iecr.2c02794

TOP