Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC)

15.09.2022
Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC)

Αποτελέσματα του έργου DeSulfur παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), που διεξάχθηκε υβριδικά στην Αθήνα, στις 5-9 Σεπτεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι ακόλουθες εργασίες της ομάδας έργου του ΑΠΘ:

  1. Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Margaritis Kostoglou, Eleni A. Deliyanni1, Konstantinos S. Triantafyllidis, “Tuning the surface chemistry of nanoporous activated carbons towards diesel fuel desulfurization”, 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), Athens, Greece, 5-9 Sept. 2022.
  2. Dimitrios A. Giannakoudakis, Eleni D. Salonikidou, Eleni A. Deliyanni, Svetlana Bashkova, Konstantinos S. Triantafyllidis, “Biomass derived nanoporous carbons for diesel deep desulfurization”, 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), Athens, Greece, 5-9 Sept. 2022.
TOP