Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 8th ENMIX Workshop on “Nanoporous Materials for a Sustainable Development”

10.10.2022
Ανακοινώσεις αποτελεσμάτων στο 8th ENMIX Workshop on “Nanoporous Materials for a Sustainable Development”

Αποτελέσματα του έργου DeSulfur παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο 8th ENMIX Workshop on “Nanoporous Materials for a Sustainable Development”, που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη, στις 6-7 Οκτωβρίου 2022. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η ακόλουθη εργασία της ομάδας έργου του ΑΠΘ:

Eleni D. Salonikidou, Dimitrios A. Giannakoudakis, Margaritis Kostoglou, Konstantinos S. Triantafyllidis, Eleni A. Deliyanni, “Nanoporous Activated Carbons as Efficient Desulfurization Adsorbents”, 8th ENMIX Workshop on “Nanoporous Materials for a Sustainable Development”, Thessaloniki, Greece, 6-7 October 2022.

TOP