Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Τα αποτελέσματα του DeSulfur στο συνέδριο MEDPore23

26.05.2023
Τα αποτελέσματα του DeSulfur στο συνέδριο MEDPore23

Αποτελέσματα του έργου DeSulfur παρουσιάστηκαν με επιτυχία στο 1st Mediterranean Conference on Porous Materials (MEDPore23) που έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο, στις 17-19 Μαΐου 2023. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν οι ακόλουθες εργασίες των ομάδων έργου του ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, Παν. Κρήτης και HELLENIQ ENERGY:

  1. E. D. Salonikidou, D. A. Giannakoudakis, P. Baltzopoulou, K. Fotiadis, G. Karagiannakis, E. Nanaki, K. S. Triantafyllidis, “Utilization of (Bio)waste and Commercial Nanoporous Activated Carbons for the Deep Adsorptive Desulfurization of Diesel Fuel”, 1st Mediterranean Conference on Porous Materials, MEDPore23, B2 Session, 17-19 May 2023, Crete, Greece.

  2. P. Baltzopoulou, K. Fotiadis, G. Fanourgakis, G. Froudakis, E. Salonikidou, K. Triantafyllidis, S. Kiartzis, E. Nanaki, G. Karagiannakis, “High surface area activated carbons for adsorptive deep desulfurisation of fossil fuels: properties inventory and machine learning aided prediction of their performance”, P2-47, 1st Mediterranean Conference on Porous Materials, MEDPore23, 17-19 May 2023, Crete, Greece.

TOP