Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Τελική συνάντηση έργου Μ36

11.07.2023
Τελική συνάντηση έργου Μ36

Με ιδιαίτερη επιτυχία & ικανοποίηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τελική συνάντηση 36M του έργου DeSulfur, την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023, που οργανώθηκε από τον Συντονιστή ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των τελικών εργασιών για το διάστημα 30-36Μ. Ελαβαν χώρα ιδιαιτέρως εποικοδομητικές συζητήσεις για τα επιστημονικά ευρήματα των Ε.Ε. 1, 2, 3, 4 και 5 και διαπιστώθηκε ο υψηλός βαθμός επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του έργου.

Στην συνάντηση συμμετείχαν όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας κάθε εταίρου και μαζί με τον Συντονιστή δρομολόγησαν τις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης του επιτυχημένου αυτού έργου!

TOP