Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Δράσεις δημοσιότητας & επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, σχετικές εκδηλώσεις: Ανοικτή βάση δεδομένων

27.07.2023
Δράσεις δημοσιότητας & επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, σχετικές εκδηλώσεις: Ανοικτή βάση δεδομένων
TOP