Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλα τα νέα

Δημοσίευση της ομάδας Παν. Κρήτης στο Molecules (MDPI)!

28.02.2023
Δημοσίευση της ομάδας Παν. Κρήτης στο Molecules (MDPI)!

Η ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης / Τμ. Χημείας δημοσίευσε σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ερευνητικές δραστηριότητες της Ενότητας Εργασίας 1 του έργου DeSulfur, στο περιοδικό Molecules:

Livas, C.G.; Raptis, D.; Tylianakis, E.; Froudakis, G.E. Multiscale Theoretical Study of Sulfur Dioxide (SO2) Adsorption in Metal–Organic Frameworks. Molecules 2023, 28, 3122. https://doi.org/10.3390/molecules28073122

TOP