Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλοι οι εταίροι

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ.) / Τμήμα Χημείας

http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/

Υπ. Επικοινωνίας: Καθ. Παντελής Τρικαλίτηςptrikal[at]uoc.gr

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) (https://www.uoc.gr) στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σύμφωνα με διεθνής οργανισμούς ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο επιτυχημένα και παραγωγικά ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την CWTS Leiden Ranking για το 2015, κανονικοποιημένη για το μέγεθος, το ΠΚ έχει το υψηλότερο ποσοστό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης, μεταξύ των έξι μεγαλυτέρων Πανεπιστημίων (HEIs) που περιλαμβάνονται στην σχετική λίστα και συνολικά κατατάσσεται #151 μεταξύ των 285 ευρωπαϊκών που αναφέρονται. Τον Ιούνιο του 2012, το ΠΚ ολοκλήρωσε μια εσωτερική ανάλυση των πρακτικών και των διαδικασιών και ως αποτέλεσμα απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λογότυπο HR Excellence in Research.

Η θεωρητική ομάδα στο Τμ. Χημείας του Παν. Κρήτης με υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργου Φρουδάκη έχει μεγάλη εμπειρία στην χρήση σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων πολλαπλής κλίμακας για την μελέτη ηλεκτρονικών και δομικών ιδιοτήτων νανο-πορωδών υλικών. Ειδικότερα η ομάδα του καθ. Γ. Φρουδάκη ήταν απ’ τις πρώτες Ελληνικές ομάδες που ασχολήθηκαν ερευνητικά με μέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά - Metal Organic Frameworks, (MOFs) και έχει σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλής αναγνωσιμότητας στον τομέα αυτό. Παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία σε υπολογισμούς προσρόφησης και διαχωρισμού αερίων σε νανο-πορώδη υλικά. Τόσο σε υλικά με βάση τον άνθρακα όσο και σε οργανικά-ανόργανα σκελετικά υλικά (MOF) η ομάδα έχει διαπράξει πρωτοποριακή έρευνα, όπως φαίνεται και από τις από σχετικές δημοσιεύσεις σε υψηλής εμβέλειας διεθνή περιοδικά με κριτές όπως το NanoLetters και J. Am. Chem. Soc.

Η πειραματική ομάδα στο Τμ. Χημείας του Παν. Κρήτης με υπεύθυνο τον Καθηγητή Παντελή Ν. Τρικαλίτη, ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμων πορωδών υλικών αποτελούμενα από ανόργανο-οργανικό σκελετό (metal organic frameworks, MOFs) με στόχο την εφαρμογή τους σε σύγχρονες διεργασίες οι οποίες σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα έχει πολύχρονη εμπειρία και σημαντική γνώση στην εφαρμογή της «δικτυωτής χημείας» (reticular chemistry) στο πεδίο των πορωδών υλικών τύπου MOFs, η οποία της επιτρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη υλικών που συνδυάζουν το επιθυμητό πορώδες (καθορίζεται από την δομή) με συγκεκριμένες ιδιότητες του σκελετού (π.χ. όξινο-βασικές).

TOP