Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo
Όλοι οι εταίροι

Αριστότελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) / Τμήμα Χημείας

chem.auth.gr/

Υπ. Επικοινωνίας: Καθ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ktrianta[at]chem.auth.gr

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (https://www.auth.gr) αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσει του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις. Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Λειτουργούν 61 Κλινικές, 295 θεσμοθετημένα Εργαστήρια και 23 Σπουδαστήρια. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ., μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 45 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών (17 εκ των οποίων θεσμοθετημένες) συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του A.Π.Θ. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές, εκ των οποίων οι 65.026 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.472 μεταπτυχιακά προγράμματα (εκ των οποίων, οι 3.952 είναι υποψήφιοι διδάκτορες). Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 134 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.) ενώ στη διοίκηση εργάζονται 245 μόνιμοι υπάλληλοι και 294 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Η κύρια ερευνητική ομάδα του DeSulfur αποτελείται τους Καθ. Κων/νο Τριανταφυλλίδη, Καθ. Ελένη Δεληγιάννη (lenadj[at]chem.auth.gr) και Καθ. Μαργαρίτη Κώστογλου (kostoglu[at]chem.auth.gr) οι οποίοι ειναι μέλη του Εργαστηρίου Χημικών και Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΕΧηΠεΔ) του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΧηΠεΔ καλύπτουν ευρύ φάσμα γενικής και περιβαλλοντικής χημικής τεχνολογίας, όπως σύνθεση-χαρακτηρισμό-εφαρμογές (νανο)υλικών, τεχνολογίες προσρόφησης και διαχωρισμών, καταλυτικές τεχνολογίες μετατροπής/αναβάθμισης υδρογονανθράκων, τεχνολογίες κατεργασίας υγρών και αέριων ρύπων, τεχνολογίες αξιοποίησης βιομάζας προς παραγωγή καυσίμων και χημικών, μελέτη φαινομένων μεταφοράς, ρεολογίας, διεπιφανειών και μοντελοποίηση φυσικών και χημικών διεργασιών.

TOP