Το έργο DeSulfur υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01976)

ESPA 2014–2020 logo

Εταίροι

Η σύμπραξη του DeSulfur έχει διαμορφωθεί ώστε να εξασφαλίζει επάρκεια μελέτης της προτεινόμενης τεχνολογίας ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει έναν βιομηχανικό εταίρο/ηγέτη ώστε να κατευθύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ρεαλιστικές ανάγκες αναβάθμισης καυσίμων. Έτσι οι εμπλεκόμενοι εταίροι διαμορφώνουν μια αλυσίδα φορέων παραγωγής γνώσης (ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, Παν. Κρήτης) και του τελικού χρήστη της προτεινόμενης τεχνολογίας (ΕΛΠΕ) που εγγυάται τον απαραίτητο εμπορικό προσανατολισμό.

TOP